Regulamin Klubowicza

Obowiązuje od 20 sierpnia 2022 r.

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubowicza Fitarena”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitarena („Klub” lub „Klub Fitarena”) które prowadzone są przez Fitarena spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472876; NIP: 5020109926; REGON 022192057, z kapitałem zakładowym wynoszącym 150,000.00 złotych.
 2. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Fitarena.
 3. Klub Fitarena świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na  rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Klubu Fitarena.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2022 r. i zastępuje dotychczasowy regulamin członkowski.

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitarena („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej:„Regulamin”), zawiera umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitarena („Umowa”), z firmą FITARENA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472876, posługującą się numerem NIP: 5020109926, z kapitałem zakładowym wynoszącym 150,000.00 złotych, prowadzącą kluby pod marką Fitarena w różnych lokalizacjach (przy czym aktualne lokalizacje są dostępne na stronie www.fitarena.eu); przy  czym niniejsza Umowa może dotyczyć każdej z aktualnych lokalizacji (Klubu), po wniesieniu stosownej opłaty przez Klubowicza zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba, która zawarła umowę określana jest dalej „Klubowiczem”.  Na warunkach oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie Klubowicz, po wykupieniu odpowiedniego karnetu,  może korzystać również z usług sieci klubów „Quanfit Fitness & Wellness”  prowadzonych przez Fit Projekt spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000507996; NIP: 8971802485; REGON 022409960, z kapitałem zakładowym wynoszącym 50,000.00 złotych (dalej „Fit Projekt”).
 2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez:
     a) założeniekonta klubowicza w jednym z klubów fitness należących do Klubu i podanie numeru kartypłatniczejlubuiszczenieopłaty
     b) założenie konta klubowicza przez portal klienta dostępny pod adresem internetowym www.fitarena.eu oraz uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.fitarena.eu/regulamin-klubowicza oraz w każdym Klubie.
 4. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która   ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
 5. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z        usług Klubu jest Karta Członkowska (karnet) łącznie z dokumentem tożsamości . Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu Klubowiczom, o ile nie okażą oni Karty Członkowskiej łącznie z dokumentem tożsamości.
 6. Wejście przez bramkę Klubu może odbywać się za pomocą Karty Członkowskiej, wygenerowanego za pośrednictwem aplikacji mobilnej kodu QR lub jeżeli dany Klub daje taką możliwość za pośrednictwem weryfikacji danych biometrycznych (odcisk palca lub siatkówka oka). Przetwarzanie danych biometrycznych Klubowicza nastąpi wyłącznie w przypadku, w którym wyrazi on na to zgodę. W takim przypadku dane biometryczne będą przechowywane przez Klub w celu umożliwienia wejścia i wyjścia z Klubu oraz w celach weryfikacji częstotliwości uczęszczania do Klubu.
 7. W przypadku gdy Klubowicz posiada aktywne członkostwo jednak nie posiada Karty Członkowskiej oraz nie ma możliwości wygenerowania za pośrednictwem aplikacji mobilnej kodu QR oraz w przypadku braku wyrażenia zgody przez Klubowicza na przetwarzanie danych biometrycznych, o których mowa powyżej, wejście do Klubu może odbywać się tylko w godzinach pracy recepcji i nastąpi poprzez otwarcie bramki przez pracownika recepcji Klubu, na skutek uprzedniej weryfikacji tożsamości klubowicza na podstawie dokumentu tożsamości.
 8. W przypadkach wskazanych w punkcie VII.6 Regulaminu, Klub może odmówić  członkostwa w Klubie, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.
 9. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach przekazanych danych osobowych, w tym danych karty płatniczej służących do uiszczania opłat z tytułu członkostwa w Klubie.
 10. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie oraz w razie możliwości naruszenia interesu Klubu.
 11. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową lub poza Klubem  (np. w przypadku eventów) Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Klubu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od  niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności, chyba że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednocześnie Klub ma prawo do naliczenia i pobrania opłat w wysokości odpowiadającej iloczynowi wejść do czasu odstąpienia od umowy oraz opłaty za wejście jednorazowe, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Klubu.

III. Cesja karnetu

 1. Klubowicz może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy.
 2. Dla skuteczności cesji niezbędna jest obecność cedenta i cesjonariusza jednocześnie w wybranym klubie, podpisanie oświadczenia o cesji oraz założenia konta dla nowego Klubowicza, a także podanie danych adresowych i danych do karty płatniczej.
 3. Przedmiotem cesji nie mogą być karnety obciążone długami.

IV. Czas obowiązywania umowy

 1. W Klubie można nabyć pięć rodzajów karnetów (członkostw):
     a) karnet (członkostwo) przedpłacone;
     b) karnet (członkostwo) samoodnawialne;
     c) karnet (członkostwo) zamknięte;
     d) karnet (członkostwo) na określoną ilość wejść;
     e) karnet (członkostwo) „Afiliacyjne”.
 2. W przypadku członkostwa przedpłaconego, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony miesiąca, 2 miesięcy lub 3 miesięcy (karnet przedpłacony).
 3. W przypadku członkostwa samoodnawialnego umowa z Klubem jest zawierana na czas nieokreślony, a płatność za pierwszy miesiąc uiszczana jest w dniu zakupu członkostwa, w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych w danym miesiącu. Płatność za kolejne miesiące następuje z góry w każdym pierwszym roboczym dniu miesiąca. (1)
 4. W przypadku członkostwa zamkniętego umowa z Klubem jest zawierana na czas określony 12 miesięcy, a płatności za tenże karnet dokonywane są co miesiąc (karnet zamknięty). Płatność za pierwszy miesiąc uiszczana jest w dniu zakupu członkostwa, w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych w danym miesiącu. Płatność za kolejne miesiące następuje z góry w każdym pierwszym roboczym dniu miesiąca. Po upływie okresu 12 miesięcy członkostwo zamknięte automatycznie ulega przekształceniu w karnet samoodnawialny, o ile do ostatniego dnia umowy zawartej na czas określony Klubowicz nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o braku woli kontynuowania umowy w terminie określonym powyżej umowa ulega rozwiązaniu z upływem 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. (2)
 5. W przypadku członkostwa (karnetu) na określoną ilość wejść umowa z Klubem jest zawierana na okres jednego miesiąca, a członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres. Karnet na określoną ilość wejść upoważnia do 4 wejść do Klubu w okresie miesiąca, licząc od dnia zakupu karnetu.
 6. Członkostwo Afiliacyjne jest członkostwem samoodnawialnym, przy czym dodatkowo upoważnia ono (w zakresie określnym w Cenniku) do korzystania z usług sieci klubów „Quanfit Fitness & Wellness”, prowadzonych Fit Projekt spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000507996; NIP: 8971802485; REGON 022409960, z kapitałem zakładowym wynoszącym 50,000.00 złotych. Warunkiem zakupu karnetu afiliacyjnego jest dodatkowo akceptacja Regulaminu sieci klubów „Quanfit Fitness & Wellness”. Klubowicz korzystając w ramach karnetu Afiliacyjnego z usług sieci „Quanfit Fitness & Wellness zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu sieci klubów „Quanfit Fitness & Wellness”. Płatność za karnet Afiliacyjny następuje w termnach określonych w punkcie IV. 3 powyżej.
     a) W przypadku posiadania członkostwa Afiliacyjnego w celu skorzystania z usług sieci klubów „Quanfit Fitness & Wellness” Twoje dane osobowe będą udostępniane do Fit Projekt Sp. z o.o. 
 7. Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wyłącznie w Recepcji danego Klubu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku liczonego od powstania członkostwa danego Klubowicza. Każdorazowe zawieszenie wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem. Czas obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy.  Za okres zawieszenia nie pobiera się miesięcznych opłat za członkostwo.
 8. Zawiesić można jedynie karnet samoodnawialny, karnet (członkostwo) zamknięte oraz karnet Afiliacyjny. Pozostałe karnety, o których mowa w IV ust. 1 Regulaminu, nie podlegają zawieszeniom. Członkostwo można zawiesić wyłącznie na okres co najmniej jednego miesiąca.
 9. Aktywne zawieszenie członkostwa może zostać skrócone najwcześniej po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia jego biegu. W takim przypadku opłata za zawieszenie członkostwa nie podlega zwrotowi.
 10. Po upływie okresu zawieszenia lub po jego skróceniu, Członkostwo zostanie automatycznie   wznowione, co skutkuje pobieraniem opłat miesięcznych za członkostwo.
 11. Zawieszenie członkostwa Klubowicz może zgłosić osobiście lub przez pełnomocnika w Recepcji Klubu.
 12. Zawieszenia karnetu nie można dokonać posiadając zaległości i zobowiązania finansowe wynikające z umowy członkowskiej.
 13. W okresie trwania zawieszenia Klubowicza w jego prawach, Klubowicz nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Klubowicza z dostępem do Klubu.
 14. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie karnetu zawieszonego ani nie jest dopuszczalne zawieszenie karnetu, co do którego zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu.

V. Wypowiedzenie umowy

 1. Klubowicz może wypowiedzieć umowę wyłącznie osobiście w recepcji Klubu, wypełniając formularz wypowiedzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres danego Klubu. Lista adresów znajduje się na stronie internetowej Fitareny. Wiadomość e-mail powinna zostać wysłana z adresu, który jest przypisany do konta Klubowicza w celu jednoznacznej identyfikacji i zawierać dane: imię, nazwisko, datę urodzenia. Wypowiedzenie  uważa się za złożone w  dniu otrzymania wiadomości przez Klub.
 2. W przypadku karnetu samoodnawialnego oraz Afiliacyjnego okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. Umowa jest uważana za wypowiedzianą ze skutkiem na koniec miesiąca następnego, jeżeli oświadczenie zostało złożone najpóźniej ostatniego dnia miesiąca jego złożenia (np. składając wypowiedzenie 17 marca, umowa zostaje rozwiązana w dniu 30 kwietnia).
 3. Klub może wypowiedzieć Umowę  z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego wyłącznie z ważnych powodów, do których zalicza się w szczególności:
     a) brak płatności ze strony Klubowicza w terminach określonych w Rozdziale IV (punkt IV. 3, IV. 4 oraz IV.6)
     b) nieprzestrzeganie przez Klubowicza obowiązujących zasad w zakresie pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, a w szczególności do odkładania pobranego sprzętu do ćwiczeń na  wyznaczone miejsce,
     c) nieprzestrzeganie przez Klubowicza przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 4. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, a w szczególności niestosownego zachowania Klubowicza, wyrządzenia szkody, umowa może być wypowiedziana przez Klub w trybie natychmiastowym.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klubowiczowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pozostałej części opłaty za okres kończący okres rozliczeniowy.
 6. W przypadku akcji promocyjnych, zasady wypowiadania umowy mogą być zmienione, a odpowiednie postanowienia będą się znajdować w regulaminach promocji.
 7. W przypadku wypowiedzenia karnetu zamkniętego, strona (tj. Klub albo Klubowicz) z której przyczyn nastąpiło wypowiedzenie karnetu, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, które byłoby należne za okres od dnia wypowiedzenia karnetu do dnia w którym upłynąłby 12 miesiąc obowiązywania karnetu.

VI. Umowy korporacyjne

 1. W przypadku firm zasady współpracy określone są także w odrębnej Umowie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, przeważają postanowienia Umowy. W przypadku umów korporacyjnych Klubowicze otrzymują imienne karty, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zamiany. Recepcja Klubu ma prawo do żądania potwierdzenia tożsamości osoby posiadającej kartę imienną, poprzez okazanie do wglądu dokumentu ze zdjęciem. Podmiot wskazany w umowie będzie informował Klub o zmianie podmiotu uprawnionego na podstawie         danej karty co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Brak informacji powoduje, że nowa osoba nie będzie mogła korzystać z dotychczasowej karty.
 2. Każdy Klubowicz korzystający z Klubu na podstawie umowy korporacyjnej akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu.
 3. Płatnikiem wynagrodzenia za korzystanie z Klubu jest podmiot wskazany w  umowie korporacyjnej. Brak zapłaty przez płatnika do 5 dnia miesiąca uniemożliwia korzystanie z Klubu osobom objętych umową korporacyjną.

VII. Ogólne warunki korzystania z Klubu

 1. Celem zawarcia umowy między Klubem, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Klub możliwości odbywania treningu na siłowni, uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz treningu z trenerem osobistym oraz innych świadczeń ogłaszanych na stronie internetowej Klubu.
 2. Regulamin Klubowicza ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w godzinach pracy recepcji w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubowicza.
 3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku, gdy powyższe dolegliwości pojawią się  po ich rozpoczęciu, także w trakcie zajęć.
 5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji, a w razie ich braku zgodnie z dobrą praktyką lub zasadami ostrożności. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
     a) gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie,
     b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
     c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
 7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, a także za szkody wyrządzone przez Klubowicza osobom trzecim.
 8. Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza, w tym podczas ćwiczeń (i) za pomocą systemu monitoringu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób na terenie Klubu, ochrony mienia, monitorowania stosowania procedur obowiązujących w Fitarena Sp. z o.o., ograniczenia dostępu do Klubu osobom nieuprawnionym, (ii) lub w sytuacji, w której będziemy chcieli utrwalić wizerunek Klubowicza na zdjęciach, które mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. W przypadku  chęci utrwalenia wizerunku na zdjęciu i późniejszej jego publikacji – pracownik Klubu każdorazowo przed zrobieniem zdjęcia zapyta Cię o stosowną zgodę. Brak jej wyrażenia nie będzie skutkował jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej.

VIII. Godziny otwarcia

 1. Klubowicz może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony   od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubów i innych cech przypisanych do określonego rodzaju karnetu opublikowane są na stronie internetowej www.fitarena.eu. W przypadku planowanych przez Klub zmian warunków karnetów, Klubowicze będą informowani o tych zmianach zgodnie z art. XXI niniejszego regulaminu oraz zachowują prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. XXI regulaminu.
 2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.fitarena.eu oraz mogą one się zmieniać w zależności od okoliczności, np. podczas dni wolnych.
 3. W niektórych Klubach przewidziane jest otwarcie Klubu w porze nocnej. Pora nocna oznacza udostępnienie Klubu dla Klubowiczów poza standardowymi godzinami otwarcia. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w porze nocnej.
 4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.
 5. Klub ma prawo do zakręcenia wody w natryskach w szatniach przez okres do godziny w celu umożliwienia pracy serwisowi sprzątającemu. Godziny zamknięcia natrysków będą uwidocznione w każdym Klubie.

IX. Zachowanie

 1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
 2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, a w szczególności do odkładania pobranego sprzętu do ćwiczeń na wyznaczone miejsce.
 4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 5. Niektóre z Klubów stanowią lokale położone na terenie galerii oraz centrów handlowych. W przypadku, gdy Klub posiada swoją siedzibę w galerii lub centrum handlowym, Klubowicze tych lokali zobowiązani są ponadto do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie galerii lub centrum handlowego.
 6. Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie galerii lub centrum handlowego w związku z działaniem lub  zaniechaniem Klubowicza, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do Klubowicza, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.
 7. Zasady dotyczące odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 5 i 6, stosuje się odpowiednio do lokali położonych w innych miejscach niż galeria lub centrum handlowe.
 8. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z członkostwa w klubie Fitarena, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 9. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
 10. Klubowicz nie ma prawa do regulacji lub zmiany ustawień klimatyzacji w Klubie oraz nie jest uprawniony do samowolnej regulacji głośności sprzętu audio.

X. Treningi Personalne

 1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Fitarena.
 2. Bez pisemnej umowy z Fitarena, Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Fitarena ma prawo do obciążenia Klubowicza karą w wysokości 500 PLN oraz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu jakichkolwiek należności.
 3. Trening personalny będzie realizowany na podstawie odrębnego regulaminu dostarczanego bezpośrednio Klubowiczowi, który wykupił taką usługę.
 4. W zależności od okoliczności trening personalny będzie prowadzony na podstawie umowy z Fitarena lub bezpośrednio z trenerem, szczegóły będą ustalane każdorazowo z Klubowiczem.

XI. Postępowanie ze sprzętem

 1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest    przeznaczony.
 2. Sprzęt i akcesoria (hantle, sztangi, itd.) muszą być odkładane na swoje miejsce.  Nie wolno rzucać ich z wysokości.
 3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
 4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia    się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
 5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

XII. Odzież

 1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
 2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
 3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
 4. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, obrażającym, wulgarnym, naruszającym moralność i obyczajność lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

XIII. Postępowanie z Kartą Członkowską

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Członkowskiej, Klubowicz ma obowiązek zawiadomić recepcję Klubu, w terminie 7 dni od daty tego zdarzenia. Wydanie nowej Karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości widocznej w Cenniku dostępnym na stronie internetowej www.fitarena.eu.
 2. Udostępnienie Karty Członkowskiej (karnetu) osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało  nałożeniem na Klubowicza kary zgodnie z Cennikiem.

XIV. Zajęcia Grupowe

 1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Fitarena.
 2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Treningi Grupowe prowadzone są w grupach przy minimalnej liczbie osób – 3. Wyżej wymienione treningi mogą zostać odwołane w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż wskazana powyżej.
 4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność poprzez zgłoszenie telefoniczne co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. Klubowicz ma obowiązek stawić się na zajęcia najpóźniej na 3 minuty przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia instruktor ma prawo wyprosić spóźnionego Klubowicza z zajęć. Takie uprawienie przysługuje także instruktorowi w przypadku nieodpowiedniego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem Klubowicza zachowania podczas zajęć grupowych.
 5. Jeżeli Klubowicz nie zgłosi nieobecności na zajęciach 2 razy z rzędu, Fitarena ma prawo do obciążenia Klubowicza karą, której wysokość jest określona w aktualnym cenniku, dostępnym na www.fitarena.eu oraz w klubie, lub nałożeniem blokady na możliwość korzystania z zajęć fitness przez 3 dni.
 6. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, pierwszeństwo uczestniczenia w nich ma osoba wpisana na listę rezerwową.
 7. Zajęcia grupowe nie odbywają się, jeśli liczba osób zapisanych na te zajęcia co najmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem jest mniejsza niż wymagana minimalna liczba osób. Zajęcia grupowe  mogą się nie odbyć z przyczyn losowych. W takiej sytuacji Klub poinformuje zapisanych Klubowiczów o odwołanych w danym dniu zajęciach.
 8. Organizator może usunąć z harmonogramu zajęć grupowych poszczególne Treningi Grupowe i treningi Programu Spinning oraz dokonać zmiany terminu prowadzenia treningów po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu poprzez wysłanie wiadomości tekstowej lub wykonanie połączenia głosowego.
 9. Instruktor ma prawo sprawdzić obecność podczas zajęć w przypadku, gdy liczba osób jest większa od liczby zapisanych na zajęcia, a nikt z obecnych nie przyznaje się do braku zapisu oraz poprosić osoby, które nie są zapisane na zajęcia o ich opuszczenie.

XV. Rodzina, przyjaciele i dzieci

 1. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klubowicze.
 2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
 3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie kawowej i pokoiku zabaw.
 4. W strefie kawowej mogą przebywać tylko osoby, powyżej 10 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku i braku okazania przez osobę przebywającą w strefie kawowej dokumentu potwierdzającego wiek, personel Klubu ma prawo wyprosić taką osobę ze strefy kawowej. Dzieci mogą przebywać tylko i wyłączenie pod opieką rodziców albo opiekunów prawnych, Klub nie zapewnia opieki nad dziećmi.  
 5. W pokoiku zabaw mogą przebywać tylko osoby, powyżej 3 roku życia, wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Klub nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystaniu przez osoby niepełnoletnie z oferty Klubu podejmują rodzice/opiekunowie prawni składając stosowne oświadczenie.

XVI. Muzyka, używanie telefonów komórkowych

 1. Słuchanie innej muzyki niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
 2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Klubowiczowi nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody oraz zgody Klubu. Osoba naruszająca ten zakaz   będzie wyproszona z Klubu w trybie natychmiastowym.
 4. O muzyce grającej w Klubie decyduje wyłącznie instruktor lub obsługa Klubu.

XVII. Doping i inne środki

 1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby Fitarena, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, środków dopingujących czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja, a Klubowiczowi zostanie wypowiedziany karnet    w trybie natychmiastowym.

XVIII. Szatnia oraz rzeczy przyniesione

 1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu udostępniona zostanie indywidualna szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana przy pomocy karty, zamka lub innego systemu zabezpieczającego przed nieuprawnionym dostępem. Tylko Członek Klubu ma prawo do posługiwania się kluczem do szafki, kartą lub opaską członkowską w celach do tego przewidzianych i bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe jej użytkowanie.
 2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania swoich rzeczy, w szczególności przedmiotów o znacznej wartości wyłącznie w zamkniętej szafce, do której ma dedykowany dostęp. Szafka udostępniona Członkowi Klubu może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
 3. Wszystkie szafki po godzinach otwarcia klubu ze względów bezpieczeństwa są automatycznie otwierane. Za rzeczy pozostawione w przydzielonej Członkowi Klubu szafce po godzinach otwarcia Klubu Fitarena nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
 5. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności  w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zapewnienia ochrony, specyfikę działalności oraz rotację Klubowiczów Klub nie przyjmuje na przechowanie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych, dokumentów zawierających dane osobowe, cennych przedmiotów i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną.

XIX. Płatności

 1. Klubowicz może zapłacić gotówką lub swoją kartą płatniczą (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.), lub też przelewem na rachunek bankowy Klubu w dniu podpisania Umowy. Płatność za karnet samoodnawialny może odbywać się również poprzez obciążenie karty płatniczej Klubowicza.
 2. Klubowicz uiszcza jednorazową opłatę wpisową po uiszczeniu której zostaje wydana Karta Członkowska upoważniająca do korzystania z oferty Klubu. Opłata Członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Cenniku.
 3. Karta Członkowska wydawana jest jednokrotnie, po uiszczeniu pierwszej opłaty wpisowej.
 4. W przypadku zgłoszenia w terminie 30 dni kalendarzowych od wygaśnięcia dotychczasowego członkostwa, chęci wykupienia członkostwa na zasadach określonych w punkcie 3 powyżej, nie jest wymagane ponowne uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej. Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie członkostwa.
 5.  W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza, stosownie do terminów płatności wskazanych w pkt IV Regulaminu, rachunek bankowy Klubowicza zostanie automatycznie obciążony miesięczną opłatą. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności karty płatniczej, karta członkowska zostanie zablokowana, a Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zapłaty.
 6.  W przypadku płatności w innej formie niż określona w ust. 5 powyżej, płatności powinny być dokonywane w terminach określonych w pkt IV. W przypadku braku płatności w terminie  karta członkowska zostanie zablokowana, a Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zapłaty.
 7. Klubowicz może odblokować dostęp do Klubu uiszczając zaległą opłatę miesięczną w Recepcji Klubu lub na koncie Klubowicza on-line.
 8. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV niniejszego Regulaminu Klubowicza, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.fitarena.eu. Ze względu na zmianę cen, cena ujęta w cenniku nie zawsze  odpowiada opłacie dokonywanej przez Klubowicza.
 9. Przy płatnościach online (poza Klubem) Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
 10. Klub ma prawo do pobierania z karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłat za korzystanie z Klubu, ale wszelkich innych opłat i kar umownych przewidzianych  w Regulaminie oraz postanowień, do których odwołuje się Regulamin. Wysokość opłat i kar określona jest w cenniku opublikowanym na stronie www.fitarena.eu.
 11. W przypadku braku płatności zadeklarowanej przez Klubowicza, a w szczególności w razie niemożliwości ściągnięcia środków Klubowicza z karty płatniczej, Klub ma prawo prowadzenia działalności windykacyjnej, łącznie z wysłaniem wezwania do zapłaty oraz do wszczęcia postępowania sądowego. Wysłanie monitu lub wezwania do zapłaty związane jest z dodatkową opłatą, której wysokość na dzień pobrania określa cennik na stronie www.fitarena.eu.
 12. Członkowie Klubu, z którymi rozwiązano Umowę z tytułu nieuregulowanych należności, w przypadku chęci zawarcia nowej Umowy, zobowiązani są w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy. W przypadku braku uregulowania zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, Klub ma prawo do odmowy zawarcia nowej umowy.
 13. W przypadku płatność z kont walutowych, kwoty będą przeliczane na PLN według kursu kupna banku Klubu. Co do zasady walutą zapłaty jest polski złoty.
 14. W przypadku zapłaty kartą płatniczą, jej obciążenie następuje z chwilą złożenia dyspozycji przez Klubowicza, pod warunkiem, że na karcie są środki.

XX. Reklamacje

 1. Klubowicz może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub Fitarena w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wybranej placówki Klubu, które są dostępne na stronie www.fitarena.eu
 2. W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub Fitarena z zawartą Umową.
 3. Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

XXI. Zmiany regulaminu

 1.  Klub Fitarena zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności  w następujących przypadkach:
     a) przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług;
     b) konieczność zmiany Regulaminu wynika z przepisów prawa;
     c) gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu;
     d) w przypadku zmiany marki, adresu, strony Internetowej;
     e) w przypadku gdy zmiana jest uwarunkowana wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa lub wymogami sanitarnymi.
 2. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.fitarena.eu oraz poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany przez Klubowicza adres email, wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak  informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny    adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.

XXII. Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia Umowy.
 2. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL (dotyczy obywateli Polski), data urodzenia, numer telefonu, adres, adres e-mail. W celu optymalizacji treningu podczas indywidualnych zajęć z trenerem (trening personalny) Klub może też zebrać od Klubowicza informacje o stanie zdrowia – tylko po wyrażeniu przez Klubowicza zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia. 
 3. Klubowicz ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością.
 4. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią odpowiedniej zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcjach Klubów oraz na stronie internetowej Fitarena w zakładce ‘Klauzule informacyjne’, a w przypadku korzystania z serwisu internetowego www.fitarena.eu również w zakładce ‘Polityka prywatności’

1. Określny w tym postanowieniu termin płatności za kolejne miesiące członkostwa dotyczy karnetów nabytych od dnia 20 sierpnia 2022 r. włącznie. W przypadku karnetów nabytych  przed 20 sierpnia 2022r. płatność za kolejne miesiące członkostwa następuje z góry w dniu odpowiadającemu dniowi w którym nastąpiła pierwsza płatność (a w przypadku braku takiego dnia, w ostatnim dniu miesiąca).

2. Określny w tym postanowieniu termin płatności za kolejne miesiące członkostwa dotyczy karnetów nabytych od dnia 20 sierpnia 2022 r. włącznie. W przypadku karnetów nabytych  przed 20 sierpnia 2022r. płatność za kolejne miesiące członkostwa następuje z góry w dniu odpowiadającemu dniowi w którym nastąpiła pierwsza płatność (a w przypadku braku takiego dnia, w ostatnim dniu miesiąca).

Dokumenty