Twój klub

Dzisiaj otwarte od 08:00 do 20:00

 • HOME
 • Klauzula - Uczcestnicy konkursów

Klauzula - Uczcestnicy konkursów

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

dla Uczestników konkursów

 

 1. FITARENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472876, NIP: 5020109926 REGON: 0221920570, kapitał zakładowy: 150 000 zł – w całości opłacony, adres e-mail: iod@fitarena.eu -jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem)  swoich klientów, którzy biorą udział w konkursach organizowanych przez Administratora, zwanych dalej łącznie Uczestnikami.
 2. Dane osoboweUczestnikówprzetwarzane są przez Administratora w celurealizacji umów i świadczenia usług wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora z Uczestnikami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów zawartych przez Administratora z Uczestnikami.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 5 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 4. Źródłem przetwarzanych danych osobowych sąUczestnicy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

c)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie.

 1. Dane osobowe Uczestnikównie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Jednakże dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Uczestników:
 1. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych Administratora,
 2. firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
 3. firmom świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.
 1. Dane osobowe Uczestnikównie podlegają profilowaniu.
 2. Zgodnie z przepisami RODO,Uczestnicy mają prawo do:
 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
 8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. c powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. niepodlegania profilowaniu,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mai IOD: iod@fitarena.eu lub w formie pisemnej na adres:

ul. Odrodzenia 33b

59-300 Lubin

 1. W treści zgłoszenia, o którym mowa w pkt 11 należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.