Twój klub

Dzisiaj otwarte od 06:00 do 23:00

  • HOME
  • Regulamin Klubowicza - Ważny do 20 sierpnia 2022

Regulamin Klubowicza - Ważny do 20 sierpnia 2022

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki członków Fitarena prowadzonego przez Fitarena Sp. z o.o., zwaną dalej „Klubem”. Regulamin jest integralną częścią „Umowy członkowskiej Fitarena Sp. z o.o.”, zwanej dalej „Umową”.
2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, zwane dalej „Członkami Klubu”, które zawarły Umowę z Klubem i w związku z tym posiadają ważną Kartę Członkowską na świadczenia usług, dokonały stosownych opłat oraz złożyły pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do osób korzystających z usług Klubu na podstawie programu Multisport, na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy Klubem a podmiotem oferującym program.

§ 2. Członkostwo Klubu

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (nieubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie). Osoba małoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna.
2. Do korzystania z usług oferowanych przez Klub uprawnieni są wyłącznie jego członkowie, którzy uprzednio podpisali stosowną Umowę.
3. Umowa może zostać zawarta na czas określony jednego (1), trzech (3), sześciu (6), dwunastu (12) miesięcy lub nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego w którym złożono stosowne pismo. Umowa na czas nieokreślony może być zawarta jedynie jednorazowo. Umowa na czas nieokreślony może zostać zamrożona raz w roku kalendarzowym na okres 30 dni.
4. Umowa na czas określony obowiązuje przez okres na jaki została zawarta, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 2 ust. 8 Regulaminu. Umowa na czas nieokreślony obowiązuje przez okres na jaki została zawarta, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 2 ust. 7 Regulaminu.
5. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje imienną Kartę Członkowską, którą zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom, o ile nie okażą one Karty Członkowskiej. Obsługa Klubu może również żądać okazania dowodu tożsamości w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Użyczenie lub jakakolwiek inna forma przekazania Karty Członkowskiej przez Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.
6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Członkowskiej, o której mowa powyżej, Członek Klubu ma obowiązek zawiadomić recepcję Klubu, w terminie 7 dni od daty tego zdarzenia. Wydanie nowej Karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50zł oraz ustalenia danych osobowych zgłaszającego.
7. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.
8. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu Klubu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia pisemnego oświadczenie przez Klub o odstąpieniu od niej.

9. Dla umów zawartych na czas określony dwunastu (12) miesięcy, Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia Umowy maksymalnie w sumie na 30 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi prośby o zawieszenie Umowy na wskazany okres. Za okres wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Zawieszenie Umowy jest możliwe 2 razy podczas obowiązywania Umowy. Czas obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy.
10. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 50 zł.
11. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klub o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej.

§ 3. Opłaty

1. Przy podpisaniu Umowy pobierana jest jednorazowa dla danej Umowy i bezzwrotna Opłata Członkowska, po uiszczeniu której zostaje wydana Karta Członkowska upoważniająca do korzystania z oferty Klubu.
2. Opłata Członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Cenniku.
3. Cennik za usługi ustalony jest przez Klub. Zmiana cennika po zawarciu Umowy nie upoważnia Klubu do żądania uiszczenia opłaty o wyższej wysokości. Członek Klubu nie może żądać obniżenia opłaty w przypadku zmniejszenia jej wysokości przez Klub.
4. Opłacenie Umowy następuje gotówką lub kartą płatniczą w chwili podpisania Umowy, lub przelewem na rachunek bankowy Klubu w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Uprawnienia Członka Klubu wskazane w Umowie oraz niniejszy Regulamin wchodzą w życie w momencie dokonania płatności w recepcji Klubu lub zaksięgowania płatności dokonanej przelewem na rachunku bankowym Klubu.
5. W przypadku powstania opóźnienia w opłacie za karnet, Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsem, e-mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu. Zawieszenia Członka Klubu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga dodatkowego zawiadamiania Członka Klubu o tym fakcie.
6. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.
7. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do uregulowania wszystkich należności, Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego oraz oddać zaległość do firmy windykacyjnej.
8. Członkowie Klubu, z którymi rozwiązano Umowę w trybie wskazanym w § 3 ust 7 Regulaminu, w przypadku chęci zawarcia nowej Umowy zobowiązani są w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy.
9. Wysokość opłaty za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o Cennik w obowiązujący dacie zawarcia Umowy.

§ 4. Zasady korzystania z usług

1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, w zależności od wykupionej Karty Członkowskiej, przy czym w zajęciach grupowych organizowanych w Klubie – zgodnie z harmonogramem zajęć grupowych ustalonych w Klubie.

2. Karnet All Inclusive oraz Open All Inclusive umożliwia wejście we wszystkich dniach i godzinach otwarcia klubu i pozwala na korzystanie ze wszystkich atrakcji oferowanych przez klub. Karnet Good Morning oraz Open Morning umożliwia wejście do klubu codziennie do godziny 14:00 i pozwala na korzystanie ze wszystkich atrakcji oferowanych przez klub. Karnet Weekend oraz Open Weekend umożliwia wejście do klubu w weekendy (sobota i niedziela), w godzinach otwarcia klubu i pozwala na korzystanie ze wszystkich atrakcji oferowanych przez klub. Karnet Senior przeznaczony jest dla osób powyżej 55 roku życia, umożliwia wejście do klubu od poniedziałku do piątku, do godziny 16:00 oraz soboty i niedziele w godzinach otwarcia klubu. Karnet Student przeznaczony jest dla osób uczących się do 25 roku życia, umożliwia wejście we wszystkich dniach i godzinach otwarcia klubu i pozwala na korzystanie ze wszystkich atrakcji oferowanych przez klub.
3. Klub jest otwarty w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej www.fitarena.eu oraz w Recepcji Klubu.
4. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Klient w szczególności zobowiązany jest do: stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, dbania o poszanowanie mienia znajdującego się w Klubie, opuszczenia Sali ćwiczeń na 30 minut przed zamknięciem Klubu, noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego krytego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu, noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe, używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników, podporządkowania się zarządzeniom (ustnym i pisemnym), poleceniom Instruktorów (Trenerów) i innych osób upoważnionych ze strony Klubu.
5. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków.
6. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób naruszających zasady porządku znajduje § 2 ust 8 Regulaminu.
7. Aby móc skorzystać z Treningów Grupowych i Programu Spinning należy dokonać rezerwacji miejsca na zajęciach. Treningi Grupowe prowadzone są w grupach przy minimalnej liczbie osób – 5, a treningi Programu Spinning przy minimalnej liczbie osób – 3. Wyżej wymienione treningi mogą zostać odwołane w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż wskazana powyżej. Organizator może usunąć z harmonogramu zajęć grupowych poszczególne Treningi Grupowe i Programu Spinning oraz dokonać zmiany terminu prowadzenia treningów po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.fitarena.eu.
8. Do usług dodatkowych, za które płatność jest dokonywana wg Cennika z dnia ich wykonania należy Trening Personalny.

§ 5. Warunki zdrowotne wymagane do udziału w zajęciach w Klubie
i możliwości korzystanie z siłowni

1. Korzystać z urządzeń w siłowni Klubu, jak też brać udział w zajęciach Klubu, mogą tylko ci Członkowie Klubu, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
2. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, Instruktor (Trener) Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia
w zajęciach.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenia stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
4. Klub może ograniczyć dostęp do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu bez podania przyczyny.


§ 6. Mienie Klienta

1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu udostępniona zostanie szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk szafki odzieżowej Personelowi Recepcji.
2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce, o której mowa powyżej. Szafka udostępniona Członkowi Klubu może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
3. Zniszczenie lub zagubienie kluczka do szafki zgłasza się w recepcji Klubu. Wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł.


§ 7. Postanowienia końcowe

1. Instruktorzy, Trenerzy oraz Personel Recepcji Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adresy klubów podane na stronie www.fitarena.eu
2. Zmiany Regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub
na stronie internetowej 
www.fitarena.eu
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.