Twój klub

Dzisiaj otwarte od 08:00 do 20:00

 • HOME
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Dane kontaktowe operatora sieci klubów Fitarena:

Fitarena Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 29b/2, 02-119 Warszawa,

wpisana do KRS pod numerem 0000472876 , NIP 5020109926, REGON 022192057

 

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności sieci klubów Fitarena odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)


Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 • przygotowanie umowy między Tobą a Nami;
 • zrealizowanie podpisanej z Tobą umowy;
 • umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty;
 • rozliczenie Twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
 • umożliwienie Ci rezerwacji miejsca na zajęciach;
 • ochrona żywych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 

Dane, które przetwarzamy to:

 • w związku z umowami: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, pesel;

 • w związku z kartami partnerów zewnętrznych (Multisport oraz FitProfit),: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

 • w związku z wejściówką jednorazową: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:

 • podmioty przetwarzające:

  ​- podmioty z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, prowadzące kluby fitness, w których świadczone są usługi realizowane w ramach zawartej przez Ciebie umowy,
  - podmioty współpracujące z Administratorem, prowadzące kluby fitness, w których świadczone są usługi w ramach zawartej przez Ciebie umowy, nienależące do grupy przedsiębiorstw Administratora,
  - podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
  - podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
  - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
  - podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
  - podmioty świadczące usługi prawne,
  - likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
  - agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
  - inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy

 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 60 dni, o czym Ciebie poinformujemy.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od operatora sieci klubów Fitarena potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez sieć klubów Fitarena i w jaki sposób.

 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez operatora sieci klubów Fitarena („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: info@fitarena.eu lub pisemnie na adres Fitarena, Odrodzenia 33b, 59-300 Lubin.

  Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 60 dni, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

 

Przechowywanie danych

Sieć klubów Fitarena przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

 

Zmiana zapisów polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania zapisów niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany wymogów ustawowych lub wprowadzania zmian w naszym serwisie, np. gdy zostanie zmieniona nasza oferta internetowa lub wprowadzimy inne usługi. Podczas Twoich ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej zacznie obowiązywać niniejsza nowa polityka prywatności.

Stan na: sierpień 2019