Twój klub

Dzisiaj otwarte od 06:00 do 23:00

Regulamin Oferty Specjalnej „Oferta Noworoczna”

 

§ 1

Ogólne warunki Oferty Specjalnej („Regulamin”)


 

1. Organizatorem Oferty Specjalnej „Oferta Noworoczna” (dalej: „Oferta”) jest Fitarena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-662) ul. Świeradowska 47, NIP: 5020109926.

2. Oferta obowiązuje w klubach:

  • Fitarena ul. Leszczynowa 27c, 59-300 Lubin, (Klub Standard)

  • Fitarena ul. Zwierzyckiego 3, 59-300 Lubin, (Klub Premium)

  • Fitarena ul. Marsa 30, 59-220 Legnica, (Klub Standard)

  • Fitarena ul. Hutnicza 7a, 59-700 Bolesławiec, (Klub Premium)

  • Fitarena ul. Poniatowskiego 12, 67-200 Głogów, (Klub Standard)

  • Fitarena ul. Gwiaździsta 1a, 67-200 Głogów, (Klub Standard)

  • Fitarena ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 67-200 Głogów, (Klub Premium)

  • Fitarena ul. Głogowska 19, 59-100 Polkowice. (Klub Standard)

3. Zakupując Ofertę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków oraz uznaje je za wiążące, a także zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz zapoznania się i akceptacją Regulaminu Członkostwa.

§ 2

Czas trwania Oferty Specjalnej

1. Oferta trwa od 01.01.2022 roku do 31.01.2022 roku.

§ 3

Szczegóły i warunki skorzystania z Oferty

1. Do korzystania z Oferty uprawnieni są wyłącznie jego Członkowie, którzy uprzednio podpisali stosowną Umowę, dokonali opłat oraz złożyli pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

2. Członkiem Klubu [dalej: Klubowiczem] może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego.

3. Z Oferty skorzystać mogą osoby przystępujące do Klubu pierwszy raz, jak również osoby, które posiadały już w przeszłości zakończone członkostwo.

4. Z Oferty może korzystać tylko i wyłącznie osoba, która podpisała umowę. Niedozwolone jest udostępnianie i odstępowanie karnetu osobom trzecim.

5. Celem skorzystania z Oferty należy podpisać Umowę Członkowską, w której należy podać niezbędne dane osobowe konieczne do zawarcia Umowy, oraz dokonać wszelkich płatności, zgodnie z warunkami Oferty.

6. Osoba kupująca karnet w ramach Oferty „Oferta Noworoczna” korzysta z pełnej oferty Klubów bez ograniczeń czasowych (w godzinach otwarcia).

7. Korzystający z Oferty Klubowicz, w dniu podpisania umowy, otrzymuje kartę członkowską uprawniającą do wejścia do Klubu na czas trwania umowy.

8. „Oferta Noworoczna” dotyczy umowy bezterminowej, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Klubowicz może złożyć wypowiedzenie najszybciej po zakończeniu 2. pełnego miesiąca trwania umowy.

Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej w Klubie pod rygorem nieważności.

9. Umowa może zostać zakończona przed upływem okresu wymienionego w pkt 8, jednakże nie szybciej, niż w dniu zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem okazania aktywnej aplikacji Medicover Sport.

10. Zakupu karnetu w Ofercie Specjalnej można dokonać do ostatniego dnia jej trwania czyli nie później niż do 31 stycznia 2022 r.

§ 4

Opłaty

1. Cena każdej raty miesięcznej jest obniżona w stosunku do cen regularnych karnetów i wynosi odpowiednio:

- karnet standard 79 zł/miesiąc

- karnet premium 99 zł/miesiąc


 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Umowę w „Ofercie Noworocznej” można zawiesić maksymalnie na okres 30 dni w ciągu roku.

2. Umowa w „Ofercie Noworocznej” ważna jest minimum 3 [słownie: trzy] następujące po sobie miesiące.

3. Nie jest możliwe przerywanie ważności umowy w „Ofercie Noworocznej” i dzielenie okresu jego ważności ani przenoszenie na inne okresy.

4. Niniejsza Oferta Specjalna nie łączy się z innymi ofertami.

5. Dla wszelkich kwestii spornych w niniejszym nadrzędnym jest Regulamin Członkostwa.

6. W przypadku zagubienia, utraty karty członkowskiej, za wydanie Klubowiczowi nowej karty z przyczyn nieleżących po stronie Klubu, Organizator Promocji ma prawo pobrać od Klubowicza opłatę w wysokości 20 złotych za duplikat karty członkowskiej.

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez członków Klubu jest Fitarena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 47. Inspektorem Ochrony Danych jest Jakub Szajdziński, e-mail: iod@fitarena.eu

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy o członkostwo.

9. Dane osobowe Klubowiczów są przetwarzane w zakresie umożliwiającym prawidłowe korzystanie z usługi i rozliczenie nabycia karnetów oraz innych usług świadczonych przez Fitarena. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stornie internetowej www.fitarena.eu w zakładce Polityka Prywatności.