Klauzula – Kontrahenci

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

dla Kontrahentów

 1. FITARENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472876, NIP: 5020109926 REGON: 0221920570, kapitał zakładowy: 150 000 zł posiadającą status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz ustawy  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres e-mail: rodo@fitarena.eu – jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem)  swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowy o współpracy oraz ich pracowników, zwanych dalej łącznie Kontrahentami.
 2. Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umów łączących Administratora z Kontrahentami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów zawartych przez Administratora z Kontrahentami.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 5 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 4. Źródłem otrzymania Danych Osobowych są Kontrahenci. Administrator może też przetwarzać dane pracowników swoich Kontrahentów na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Kontrahentem wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kontrahentów jest:
     a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy, lub
     b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
     c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest: identyfikacja osób uprawnionych do realizacji zadań określonych umową zawartą między Administratorem, a Kontrahentem, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
     d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kontrahenta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 6. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Jednakże dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).
 8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Kontrahentów:
     a) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych Administratora,
     b) firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
     c) firmom świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.
 9. Dane osobowe Kontrahentów nie podlegają profilowaniu.
 10. Zgodnie z przepisami RODO Kontrahenci mają prawo do:
     a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
     b) dostępu do swoich danych osobowych,
     c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
     d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
     e) ograniczenia przetwarzania,
     f) przenoszenia danych,
     g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
     h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
     i) niepodlegania profilowaniu,
     j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 11. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mai: rodo@fitarena.eu lub w formie pisemnej na adres: ul. Odrodzenia 33b, 59-300 Lubin
 12. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
     a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
     b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
     c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
     d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.