Klauzula – Kandydaci na pracowników i współpracowników

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych 

dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

 1. FITARENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472876, NIP: 5020109926 REGON: 0221920570, kapitał zakładowy: 150 000 zł posiadającą status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz ustawy  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres e-mail: rodo@fitarena.eu – jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.
 2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:
     a) przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,
     b) na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata przed upływem tego okresu, co nie będzie wpływać na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.
 5. Źródłem otrzymania osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci. Administrator może również otrzymać dane osobowe Kandydatów udostępnione nam przez  agencje rekrutacyjne, z którymi współpracujemy (strony trzecie).
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:
     a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub
     b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.
     c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest: identyfikacja Kandydatów, wymiana korespondencji, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
     d) art. 9 ust. 2 lit. B RODO, jeżeli Kandydat poda dobrowolnie i z własnej inicjatywy dane wrażliwe np. o niepełnosprawnościach. Takie dane Administrator może przetwarzać, aby spełnić obowiązki i wykonać szczególne prawa Kandydata m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 7. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym dane osobowe Kandydatów mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Kandydatów firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmującym się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator.
 10. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu.
 11. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do
     a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
     b) dostępu do swoich danych osobowych,
     c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
     d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
     e) ograniczenia przetwarzania,
     f) przenoszenia danych,
     g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
     h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. b powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
     i) niepodlegania profilowaniu,
     j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 12. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mai: rodo@fitarena.eu lub w formie pisemnej na adres: ul. Odrodzenia 33b, 59-300 Lubin
 13. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
     a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
     b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
     c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
     d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.